Klachtenregeling

Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

  • Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
  • Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
  • Klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Toepassingsbereik

  1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Mr. A.A. Aartse Tuyn en de cliënt.

Interne klachtprocedure

  1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid aan Mr. A.A.Aartse Tuijn, die optreedt als vaste klachtenfunctionaris.
  2. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen twee weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
  3. De klager en degene over wie is geklaagd zal desgevraagd gelegenheid worden geboden om een toelichting te geven op de klacht.
  4. Het streven zal er steeds op gericht zijn om een klacht langs minnelijke weg af te doen, met als uitgangspunt: De cliënt is koning.
  5. De klachtenfunctionaris stelt de klager schriftelijk op de hoogte omtrent de afdoening.
  6. De klager is geen vergoeding verschuldigd daar waar het deze kantoorklachtenregeling aangaat.